Menu Zamknij
Dofinansowanie ZUS BHP

Dofinansowanie ZUS BHP do 300 tyś. złotych

Bezpieczeństwo pracy - dofinansowanie ZUS

Od 26 lutego do 27 marca 2024 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które przyczynią się do poprawy warunków pracy ich pracowników. W programie Dofinansowanie ZUS BHP 2024 wybrane zostaną projekty, które poprawią „bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy”. Realizacja projektów na dofinansowanie ZUS na poprawę BHP ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Dofinansowanie ZUS BHP

Prewencja BHP - dofinansowanie ZUS

Dofinansowanie ZUS BHP 2024 dla firm zostało wprowadzone po to, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł realizować zadania wskazane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Jednym z takich zadań jest prewencja wypadkowa w firmach, dlatego aby otrzymać dofinansowanie ZUS na poprawę BHP, inwestycja musi spełniać ściśle określone kryteria.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ZUS BHP?

Do konkursu o dotacje z ZUS na BHP 2024 może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 • Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 • Nie zalega z opłacaniem podatków.
 • Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
 • Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.
 • Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wysokość dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania z ZUS, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000 złotych. Wnioski, w których projekty mają niższą wartość, nie będą rozpatrywane.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu na dotacje z ZUS wynosi 80% szacowanej wartości projektu, jednak nie więcej niż 299 000 złotych dla projektów inwestycyjnych, a dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000 złotych, z czego 299 000 złotych przeznacza się na działania inwestycyjne i 1 000 złotych na działania doradcze. Należy również uwzględnić ograniczenia kwotowe, określone w wybranych punktach katalogu działań.

Spawalnicza kurtyna przesuwna
Osłony do spawalni spełniające wymogi ZUS BHP

Oferujemy możliwość dostosowania produktu do Twoich potrzeb.
Szukasz systemu przesuwnego, indywidualnego sposobu mocowania lub innych rozwiązań?

Zadzwoń lub napisz stworzymy produkt na miarę Twoich potrzeb!

Dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą poprawiać bezpieczeństwo pracy, zmniejszać zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukować niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka. Dofinansowanie zostanie przyznane przedsiębiorstwu jedynie wtedy, gdy inwestycja należeć będzie do jednej z kategorii w ramach katalogu działań inwestycyjnych i doradczych przewidzianych na dofinansowanie z ZUS na BHP.

Katalog działań inwestycyjnych - dofinansowanie ZUS BHP

 1. Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, np. osłon nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 150.000 zł.

 2. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi występującymi w niebezpiecznych strefach maszyn i innych urządzeń technicznych, tj. urządzeń: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych na nacisk, aktywnych optoelektronicznych (np. kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

 3. Zakup i instalacja do maszyn lub innych urządzeń technicznych uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 180.000 zł.

 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa.
 5. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach miejscu pracy, np.: ręczne detektory toksycznych gazów, wiatromierze, belki świetlne, sygnalizatory świetlne oraz akustyczno-optyczne sygnalizatory stref występowania zagrożenia, takich jak:
  strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnątrzzakładowe, zbiorniki. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 30.000 zł.

 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym z wyłączeniem promieniowania optycznego.
 7. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
 8. Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.
 9. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem jak kurtyny paskowe obniżające poziom hałasu o 35 dB.
 10. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
 11. Zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.
 12. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym jak ekrany spawalnicze i folia spawalnicza.
 13. Zakup środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, np. elastyczne osłony izolacyjne, uziemiacze, drążki izolacyjne/manewrowe, akustyczno-optyczne wskaźniki napięcia, hak ewakuacyjny.
 14. Zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej, zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne, np. jonizatory powietrza, maty i listwy antyelektrostatyczne itp.
 15. Zakup i instalacja urządzeń i elementów klimatyzacji ogólnej do stosowania w warunkach mikroklimatu gorącego lub zimnego (np. centrali klimatyzacyjnych, centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wentylatorów, filtrów, nawiewników powietrza, regulatorów, przewodów) pod
  warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

 16. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej do stosowania w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi lub pyłowymi (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, filtry, filtropochłaniacze, urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, stoły do obróbki skrawaniem i spawania zintegrowane z urządzeniami i elementami miejscowej wentylacji i filtracji powietrza, urządzenia i elementy miejscowej wywiewnej wentylacji i filtracji powietrza ścian, kabin i komór lakierniczych, urządzenia wentylacji indywidualnej).
 17. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej innych niż wymienione w powyższym punkcie. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 200.000 zł.

 18. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np.: siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągów komunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań) oraz drabiny rozstawne jezdne z podestem roboczym wyposażonym w zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 19. Zakup maszyn i urządzeń z ruchomym podestem roboczym, służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne), w tym wózki kompletacyjne podnoszące pracownika wraz z ładunkiem. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

 20. Zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 30 kN/m2 (w szczególności szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60.000 zł.

 21. Zakup środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do stref pracy pracowników, np. tymczasowe balustrady/bariery, odbojnice ze stałym oznakowaniem ostrzegawczym, itp. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 25.000 zł.

 22. Zakup i instalacja urządzeń o udźwigu maksymalnym do 450 kg służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów,
  1. ładunków lub materiałów, np.:
   • ręczne wózki platformowe oraz platformowe dwunożycowe
   • schodołazy,
   • wciągniki z jednym uchwytem mocującym,
   • żurawiki,
   • wciągarki z jednym uchwytem mocującym,
   • suwnice,
   • chwytaki i manipulatory (samojezdne, prowadzone i podwieszane),
   • wozidła prowadzone (o maksymalnej prędkości jezdnej/roboczej do 6 km/h),
   • wyciągi towarowe (windy dekarskie),
   • dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
   • egzoszkielety pasywne.

  Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 23. Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
  • ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
  • urządzeń do transportu pionowego osób chorych, niepełnosprawnych, zmarłych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
  • schodołazów do transportu osób,
  • zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).
 24. Zakup wyposażenia stanowisk pracy, które ma na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, szczególnie obciążenia o charakterze statycznym poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie, stojącej i siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy. Dofinansowaniu podlegają istniejące stanowiska pracy, które ze względu na występujące duże obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wymagają modernizacji. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

 25. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji (sterylizatory parowe, urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza), komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, śluzy sanitarne, stacje do mycia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, stacje do dezynfekcji rąk, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 50.000 zł.

 26. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np. urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, bezpieczne pojemniki), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, środki do ograniczania wycieków (np. wanny, sorbenty), przemysłowe systemy detekcji toksycznych lub wybuchowych gazów. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 80.000 zł.

 27. Zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz sprzętu do pracy na wysokości, tj. sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” oraz urządzeń kotwicznych. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Osłony chroniące otoczenie środowiska spawalniczego spełniające wymogi dofinansowania ZUS

Ekran spawalniczy ES145 przezroczysty

Ekran spawalniczy przezroczysty ES145

570,00  z VAT
Ekran spawalniczy stacjonarny ES145. norma spawalnicza PN-EN ISO 25980 szerokość 1455 mm wysokość 1870 mm przestrzeń wolna od posadzki 250...
Ekran spawalniczy Kiner ES200 - przezroczysty

Ekran spawalniczy przezroczysty ES200

670,00  z VAT
Ekran spawalniczy stacjonarny ES200. norma spawalnicza PN-EN ISO 25980 szerokość 2000 mm wysokość 1870 mm przestrzeń wolna od posadzki 250...
Ekran spawalniczy 200x200 cm pasy 300x2 mm matowe zielone- wymiary 4K

Ekran spawalniczy 200×200 cm pasy 300×2 mm

1 325,69 1 560,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja SHORT -prześwit od dołu 30 cm pasy/lamele szerokość 30 cm, grubość 2 mm...
Ekran spawalniczy Long 200x200 cm pasy 300x2 mm wymiary 4K

Ekran spawalniczy Long 200×200 cm pasy 300×2 mm

1 444,88 1 700,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja LONG -bez prześwitu od dołu pasy/lamele szerokość 30 cm, grubość 2 mm długość...
Ekran spawalniczy 200x200 cm pasy 300x2 mm -wymiary 4K

Ekran spawalniczy 410×200 cm pasy 300×2 mm

1 870,01 2 200,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm (200 cm + 2 ramiona po 105 cm) wersja SHORT -prześwit od dołu 30...
Ekran spawalniczy long 410x200 cm pasy 300x2 mm - wymiary 4K

Ekran spawalniczy Long 410×200 cm pasy 300×2 mm

2 048,20 2 410,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm (200 cm + 2 ramiona po 105 cm) wersja LONG -bez prześwitu od dołu...
Ekran spawalniczy KF200P570 z pasów folii spawalniczej 570x1x1600mm - wymiary 4K

Ekran spawalniczy KF200P570 200x200cm z pasów 570x1mm

1 235,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja SHORT -prześwit od dołu 30 cm pasy/lamele szerokość 57 cm, grubość 1 mm...
Ekran spawalniczy KF200P570 Long - wymiary 4K

Ekran spawalniczy KF200P570 Long 200x200cm z pasów 570x1mm

1 345,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja LONG - bez prześwitu od dołu pasy/lamele szerokość 57 cm, grubość 1 mm...
Ekran spawalniczy KF410P570 SHORT z pasów 570x1 mm - wymiary 4K

Ekran spawalniczy KF410P570 410x200cm z pasów 570x1mm

1 725,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm wersja SHORT -prześwit od dołu 30 cm pasy/lamele szerokość 57 cm, grubość 1 mm...
Ekran spawalniczy KF410P570 Long - wymiary 4K

Ekran spawalniczy KF410P570 Long 410x200cm z pasów 570x1mm

1 885,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm (200 cm + 2 ramiona po 105 cm) wersja LONG - bez prześwitu od...
Ekran spawalniczy KF200Z Short 4 kolory

Ekran spawalniczy KF200Z 200×200 cm z zasłon 2000×0.4 mm

1 285,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja SHORT -prześwit od dołu 30 cm zasłona: szerokość 200 cm, grubość 0,4 mm...
Ekran spawalniczy KF200 long z zasłonami spawalniczymi

Ekran spawalniczy KF200Z LONG 200×200 cm z zasłon 2000×0.4 mm

1 405,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm wersja LONG -bez prześwitu zasłona: szerokość 200 cm, grubość 0,4 mm długość zasłon 1800...
Ekran spawalniczy KF200 z zasłon spawalniczych PCV

Ekran spawalniczy KF410Z 410×200 cm z zasłon 1400×0.4 mm

1 715,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm wersja SHORT -prześwit od dołu 30 cm szerokość zasłony 140 cm, grubość 0,4 mm...
Ekran spawalnicze long z zasłon PCV

Ekran spawalniczy KF410Z Long 410×200 cm z zasłon 1400×0.4 mm

1 875,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm wersja LONG -bez prześwitu szerokość zasłony 140 cm, grubość 0,4 mm długość zasłony 1800...
Ekran spawalniczy horizo

Ekran spawalniczy KF200 HORIZO 200x200cm z przezroczystym oknem

1 355,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 200 cm prześwit od dołu 30 cm pasy poziome szerokość 57 cm, grubość 1 mm norma...
Ekran spawalniczy horizo

Ekran spawalniczy KF410 HORIZO 410x200cm z przezroczystym oknem

1 985,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm prześwit od dołu 30 cm pasy poziome szerokość 57 cm, grubość 1 mm norma...
Ekran spawalniczy Verti short

Ekran spawalniczy KF410Z VERTI 410x200cm z przezroczystym oknem

1 525,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm prześwit od dołu 30 cm Trzy zasłony 1400x0,4 mm norma spawalnicza PN EN ISO...
Ekran spawalniczy verti long

Ekran spawalniczy KF410Z VERTI LONG 410x200cm z przezroczystym oknem

1 675,00  z VAT
wysokość 200 cm szerokość 410 cm bez prześwitu pomiędzy zasłoną a dolną poprzeczką Trzy zasłony 1400x0,4 mm norma spawalnicza PN...